Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 | +34 935 861 145 | info@cevagraf.coop

Demanar pressupost | El meu Compte |

CONDICIONS GENERALS.

Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre CEVAGRAF, SCCL i l'usuari.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

 

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web www.cevagraf.coop és propietat de CEVAGRAF SCCL, amb CIF F58137001 i domicili social a C/ PRAGA 22-24 POL IND COVA SOLERA 08191 RUBI BARCELONA.

Les presents condicions, d'ara endavant Condicions de Contractació o Condicions, comprenen la totalitat dels pactes existents entre vostè, d'ara endavant, el Client i CEVAGRAF SCCL.

Totes dues parts contractants es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a subscriure les presents Condicions.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre CEVAGRAF SCCL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reglament General de Protecció de Dades i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Addicionalment, per a les vendes a distància a consumidors o usuaris les persones físiques o jurídiques que adquireixen, utilitzen o gaudeixen com a destinataris finals aquestes condicions generals de contractació es regulen d'acord amb la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris.

CEVAGRAF SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, CEVAGRAF SCCL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient

L'objecte de la pàgina web són serveis d'impressions, llibres i altres serveis i productes relacionats amb el sector.

La durada del contracte quedarà vinculada a l'entrega del producte sense perjudici de la possible devolució per defecte.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de CEVAGRAF SCCL i la contractació per mitjà dels mateixos.

En tramitar la comanda corresponent, el client manifesta haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions, de manera que l'acceptació de la informació continguda en aquest document implica l'acceptació de qualsevol dels documents legals als quals, sobre aquest, es faci referència, concretament la Política de Privacitat, la Política de Cookies i el Manual de Compra, tot això suposa la celebració d'un contracte entre les parts, és a dir, entre el Client i CEVAGRAF SCCL.

En aquest sentit, convé tenir en compte que les seves dades de caràcter personal facilitades per a la tramitació de la compra seran tractades de conformitat amb la Política de Privacitat de CEVAGRAF SCCL publicada en el seu lloc web.

Constitueix l'objecte del contracte actual els productes i/o serveis oferts per CEVAGRAF SCCL i adquirits pel Client a través del procés de compra. En l'apartat Botiga del lloc web de CEVAGRAF SCCL vénen relacionats els productes i/o serveis vigents així com les característiques i condicions específiques de la seva contractació, de manera que, en el moment en el qual el Client accepta les presents Condicions generals de contractació a través del procés de compra, estarà acceptant igualment aquelles específiques referides al producte objecte de contractació.

Totes les comandes de producte o servei estan subjectes a la disponibilitat d'aquests. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en relació a la seva posada a disposició, serà reemborsada al Client qualsevol quantitat que pogués haver abonat. CEVAGRAF SCCL es reserva el dret a retirar, quan el consideri oportú, qualsevol producte o servei del lloc web.


COMUNICACIONS AMB EL CLIENT

El client ha de facilitar, com a mínim, una adreça de correu electrònic, abans de la contractació de la comanda, i garantir el seu correcte funcionament fins a la finalització definitiva del mateix. El client garantirà la recepció dels correus emesos per CEVAGRAF SCCL, especialment, l'activació del filtre de "correu no desitjat", tant en el seu equip local, com en del servidor de correu. Aquesta mateixa adreça de correu serà vàlida també per a futures comandes, mentre el client no manifesti el contrari.

Totes les notificacions que realitzi CEVAGRAF SCCL per correu electrònic a l'adreça de correu proporcionada, segons el paràgraf primer, es consideraran rebudes pel client, després del seu enviament. CEVAGRAF SCCL només es fa responsable de fallades de recepció quan la causa tingui el seu origen en el seu àmbit, i en aquest cas CEVAGRAF SCCL posarà els mitjans oportuns per comunicar-se amb el client i informar de l'assumpte que es tracti.

CEVAGRAF SCCL no està obligada a avisar al client sobre adreces de correu electrònic absents, inoperativas o errònies, que no estiguin en condicions de funcionament.


OFERTA I VIGÈNCIA

En cas d'un producte o servei en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent CEVAGRAF SCCL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, CEVAGRAF SCCL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes i/ serveis que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta forma, els productes i/o serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l'accés als productes i/o serveis esmentats.


ADVERTIMENTS TÈCNICS

Els arxius han d'ajustar-se a les característiques indicades. CEVAGRAF SCCL no es responsabilitza del resultat final de documents amb caràcters pixelats o fotos incrustades amb baixa resolució. Així mateix, en el cas que no s'hagin incrustat totes les dades existents (fonts, fotos, textos), CEVAGRAF SCCL no es responsabilitza que el resultat final sigui exactament igual al que el client pugui veure en la seva pantalla.

Els arxius informàtics necessaris per fabricar el producte imprès han de ser proporcionats pel client i han de ser conformes a les exigències tècniques per a la impressió amb tecnologies digital o offset. Se sobreentén que el client està capacitat per aplicar les tècniques per generar els fitxers PDF correctament.

El client accepta sense reserves les limitacions tècniques que comporta la impressió industrial (variacions de color entre suport físic i reproducció en pantalla; reimpressions de color provinents d'una altra impremta; toleràncies d'acabats i talls de +/- 1 mm, etc.). Si els arxius d'impressió no es transmeten en el mode CMYK, CEVAGRAF SCCL està autoritzat a convertir-los. La responsabilitat en cas de variacions en el color serà assumida pel client. En transmetre els arxius d'impressió en un format diferent al mode CMYK, el client declara explícitament fer-se responsable del risc que suposa aquesta conversió. El client reconeix que està informat que els programes de disseny no garanteixen mai una reproducció idèntica al fitxer que apareix en la pantalla.


GARANTIES

Atenent a la Llei 23/2003 de Garanties en la Venda de béns de consum i a Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, CEVAGRAF SCCL respon de les faltes de conformitat de tots els productes i serveis oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament respecte de consumidors o usuaris que adquireixen, utilitzen o gaudeixen com a destinataris finals.

CEVAGRAF SCCL disposa d'un servei de posvenda. El client podrà dirigir-se a l'establiment de CEVAGRAF SCCL, al servei de posvenda, per correu electrònic a atencioncliente@cevagraf.coop o a los puntos establecidos por el propio proveedor. o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d'atenció al client 674 338 792 o mitjançant el correu electrònic atencioncliente@cevagraf.coop.


PREUS

Els preus de cadascun dels productes o serveis de CEVAGRAF SCCL vindran publicats en l'apartat corresponent del lloc web. Tots ells porten inclosos l'IVA, però exclouen les despeses d'enviament, que seran computats de forma diferenciada en funció del destí corresponent i afegits a l'import total del producte contractat.

Els preus podran estar subjectes a modificació en qualsevol moment, no obstant això, els possibles canvis o devolucions, en cas que fos possible practicar-los, no afectaran els demanats respectes dels quals ja s'hagués remès la confirmació de comanda.

El preu final del producte o servei contractat serà el que vingui establert en el moment precís de tramitar la comanda en línia o compra. En cas d'error manifest en el preu del producte o servei, el Client serà informat com més aviat millor de manera que pugui reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la.

Les quantitats que s'hagin de satisfer seran abonades a través del mètode de pagament seleccionat pel Client.

L'impagament de qualsevol quantitat estipulada en aquest contracte, facultarà a CEVAGRAF SCCL per a suspendre o retirar el producte o servei contractat, de manera temporal o definitiva i, si escau, resoldre el contracte. CEVAGRAF SCCL podrà reclamar al Client totes les despeses ocasionades per l'impagament, tant les bancàries com de gestió addicionals.

L'impost sobre el valor afegit (IVA) legal, és en l'actualitat del 21% (en alguns productes i en casos excepcionals podrem aplicar l'IVA del 4% si així es requereix per part del Client). En el cas de la resta de països de la Unió Europea, amb l'excepció d'Espanya, es facturarà sense IVA sempre que el client tingui els documents d'identificació correctes (VAT).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

No queden incloses les despeses addicionals d'enviament com assegurances o d'altres. Per a comandes de països de fora de la Unió Europea, no estan incloses les despeses d'importació i duanes.

Els canvis realitzats amb posterioritat a la contractació, per part del client, com les aturades de màquines ocasionades, repetició d'impressions de prova per variacions de la mostra, etc..., hauran de ser abonats a CEVAGRAF SCCL.

Els preus vàlids per a la contractació seran els establerts al moment de la comanda. Les ofertes limitades tindran validesa fins al període especificat en el mateix lloc de l'oferta.

Tots els treballs addicionals que hagi de realitzar la contractada seran cobrats al client. Com a treballs addicionals s'entendran els esborranys o esbossos, impressions o planxes de prova, proves d'impressió, modificacions en els documents lliurats, així com les modificacions i fins i tot la transferència de dades.

Despeses de lliurament i transport
CEVAGRAF SCCL realitza enviaments a nivell Mundial cobrant una quantitat en concepte de despeses d'enviament que es fixaran segons destinació i pes. Aquestes despeses s'informen abans de formalitzar la compra.


PROCEDIMENT DE PAGAMENT

El client autoritza a CEVAGRAF SCCL, de manera explícita, a que el NIF o CIF registrat en la comanda sigui utilitzat per a aquesta i per a totes les comandes posteriors, el qual serà vàlid fins que el client, per escrit, indiqui que no ha de continuar utilitzant-se.

El pagament ha de dur-se a terme immediatament després de la recepció de la confirmació de la comanda, mitjançant el mitjà triat al moment de la contractació per part del client. La factura serà expedida el dia del lliurament del producte encarregat o uns dies més tard. En cas de serveis previs extraordinaris es pot exigir el pagament corresponent per endavant. Això té validesa sobretot en cas de necessitat de preparació de quantitats de paper i cartró especialment grans i materials especials.

En el cas de pagaments autoritzats a venciment, si després de la resolució del contracte es constata que està en risc el compliment del pagament, CEVAGRAF SCCL pot exigir un pagament anticipat, retenir articles encara no enviats o suspendre l'elaboració de la comanda. Aquests drets corresponen també a CEVAGRAF SCCL, en cas que el client es retardi en el pagament. En cas de demora en el pagament, sobre l'import pendent si escau, CEVAGRAF SCCL tindrà dret a aplicar l'Interès de demora aplicable a operacions comercials publicat cada any per la Llei de Pressupostos de l'Estat. L'anterior no afectarà al dret de CEVAGRAF SCCL d'acreditar danys superiors per demora.

En cas de deute o de devolució del pagament, el client abonarà a CEVAGRAF SCCL per les despeses bancàries que es generin per tal motiu.

Formes de pagament
El client podrà abonar l'import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

Targeta de crèdit VISA o Mastercard
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni enreregistrades en cap servidor de CEVAGRAF SCCL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de CEVAGRAF SCCL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

Transferencia bancària
En seleccionar la transferència bancària rebrà la confirmació mitjançant un e-mail amb les dades bancàries de CEVAGRAF SCCL.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l'assumpte el nombre de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per poder validar-ho.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència mitjançant el correu electrònic atencioncliente@cevagraf.coop. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en Euros i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, per a aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, CEVAGRAF SCCL podria paralitzar el servei contractat, en no rebre la quantitat íntegra del servei.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

Paypal
Permet enviar pagaments en Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal: http://www.paypal.com.

Bizum
Bizum és un sistema d'enviament de diners utilitzant un número de telèfon associat amb aquest servei. És una alternativa a les transferències bancàries i està pensada sobretot per a la realització de pagaments d'imports petits.


ENVIAMENTS I TERMINIS DE LLIURAMENT

Termini de lliurament Els terminis indicats per CEVAGRAF SCCL en el marc de la comanda, són terminis de producció i no d'enviament. El temps per a l'elaboració d'una comanda es compon del temps de producció i el temps d'enviament. Per a tots dos factors poden escollir-se diferents opcions en la configuració.

Es consideren dies de treball els dies laborables de dilluns a divendres, amb excepció de les festes assenyalades. Els dies festius legalment establerts afectaran als terminis de lliurament i de producció, i provocaran, en ocasions, retards en els subministraments.

Temps d'enviament CEVAGRAF SCCL es compromet a enviar la comanda en un plaç de lliurament d'entre 3 a 7 dies depenent del pes, del volum i de la població. El temps indicat d'enviament és aproximat, sempre que no s'hagi acordat el contrari.


PROCÉS DE COMPRA

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra en línia i passar per tots els tràmits que s'estableixen per a completar la contractació electrònica.

1. Ha de seleccionar el producte o servei que desitgi adquirir i afegir-lo al "carret de compra".
2. Seleccionar el "carret de compra" per a comprovar que el producte o servei que desitja adquirir ha estat seleccionat correctament.
3. Ha d'introduir les seves dades personals, de manera que si es tracta d'un usuari registrat únicament serà necessari que inclogui la seva identificació i contrasenya, en cas contrari, haurà d'enregistrar-se i facilitar aquelles dades necessàries perquè CEVAGRAF SCCL pugui tramitar la comanda. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació enregistrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.
4. Seleccionar el mètode d'enviament
5. Seleccionar el mètode de pagament i en funció del mètode seleccionat, subministrar les dades necessàries per a efectuar correctament el pagament corresponent.
6. Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació en pantalla i, per correu electrònic, un justificant de recepció amb un resum de la compra realitzada, de manera que el Client pugui arxivar aquest justificant de recepció. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb CEVAGRAF SCCL en el telèfon d'atenció al client o mitjançant el correu electrònic atencioncliente@cevagraf.coop.

Tots els continguts de la web estan en català, espanyol i francès.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitada, rebrà un albarà valorat.

Les dades de facturació emplenades en la seva comanda seran les que utilitzarem per a emetre la corresponent factura. Una vegada emesa la comanda no serà possible fer canvis de titular o conceptes.

/> CEVAGRAF SCCL es reserva el dret a rebutjar comandes o a acabar contractes ja en vigor sense previ avís si en els arxius d'impressió transmesos apareixen continguts de tipus pornogràfic, feixista, radical, així com tots aquells que, d'alguna manera, infringeixin les Lleis de l'Estat. Després de la finalització del contracte, el client no té dret a realitzar canvis en les seves dades de comanda tret que la comanda en curs s'anul·li i se'n generi una altra.

Qualsevol canvi del client suposa anul·lació de l'oferta aprovada a CEVAGRAF SCCL i la celebració d'un nou contracte d'elaboració i enviament d'arxius d'impressió. CEVAGRAF SCCL es reserva el dret de rebutjar aquesta oferta. En el cas que CEVAGRAF SCCL l'accepti, pot estar vinculat a la repercussió dels costos causats pel canvi. Aquests li seran notificats al client en el transcurs del procés de canvi. El procés de compra queda confirmat quan CEVAGRAF SCCL comprovi que les condicions de pagament triades pel client estan verificades i correctes, tant per les seves condicions habituals com pel pagament per endavant mitjançant targeta de crèdit, bizum o transferència bancària. Seguidament CEVAGRAF SCCL es posarà en contacte amb el client per facilitar-li l'accés al portal Web, on el client carregarà els arxius a imprimir, i on al seu torn el client podrà revisar, corregir, rebutjar o aprovar definitivament el treball per a la seva impressió i manipulat posterior.


IDIOMA DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Les comandes poden efectuar-se a través de la nostra web en qualsevol d'aquests idiomes: català, espanyol o francès.


DRET DE DESISTIMENT

El client disposarà d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense cap penalització i sense indicar-ne els motius.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través de comunicació telefònica al 674 338 792, o dirigint-se al correu electrònic atencioncliente@cevagraf.coop, o bien a través del formulario de desistimiento (solicitar el formulario a Cevagraf a través del Contacto de la web).

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació del servei doni principi durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l'abonament de l'import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació a l'objecte del contracte.


DEVOLUCIÓ DEL PRODUCTE DEFECTUÓS I RECLAMACIONS

En els casos d'error d'impressió atribuïble a CEVAGRAF SCCL es realitzarà la reimpressió, a partir del mateix document original, sense cost addicional per al client, sempre que es notifiqui a CEVAGRAF SCCL amb un termini màxim de 48 hores després del lliurament de la comanda, informant a CEVAGRAF SCCL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

La garantia no cobreix errors ortogràfics, o de disseny en l'original del client ni per divergències en el color reproduït, que complirà amb la Normativa Europea d'impressió ISO en litografia offset 12647:2-2004 (si el client no ha donat altres indicacions o no hi ha treballs anteriors del mateix client que hagin de ser igualats a nivell de color per les seves característiques en el disseny). El format final del producte acabat podrà tenir variacions en el seu format, per causes d'adaptació a les necessitats de producció de fins a un 5%, sense que el client tingui, per això, dret a reclamació o devolució.

No s'acceptaran reclamacions per motiu que el client no hagi considerat les condicions dels arxius d'impressió, especialment en el cas d'arxius d'impressió basats en colors RGB, en aquells en els quals la resolució és massa baixa o en els quals s'han utilitzat formats no inclosos en les nostres condicions. No seran acceptades com a reclamacions les variacions mínimes en el color o altres característiques, en relació amb comandes impreses anteriorment per CEVAGRAF SCCL. Els defectes observats en alguna de les parts que conformen la comanda, no donaran dret a la reclamació de l'enviament complet, així com també s'exclou la responsabilitat per errors que no afectin el valor o la utilitat, o el facin de manera insignificant.

No s'acceptaran reclamacions per possibles divergències en el color del producte final, respecte als documents originals (proves digitals, proves de premsa, impressions anteriors, etc).

En el cas que hi hagués un error ocasionat per CEVAGRAF SCCL, aquesta es farà únicament responsable d'un import que no superi el valor total de la comanda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de CEVAGRAF SCCL està situat a C/ PRAGA 22-24 POL IND COVA SOLERA 08191 RUBI BARCELONA) o a través del correu electrònic atencioncliente@cevagraf.coop.

El client ha de tenir en compte, abans de l'enviament de les seves dades, la utilització de programes de protecció antivirus, assegurant que estiguin al nivell tècnic adequat. És responsabilitat única del client l'assegurament de les seves dades. CEVAGRAF SCCL es reserva el dret a fer una còpia.

Reemborsament del pagament
El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

CEVAGRAF SCCL podrà retenir el reemborsament fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix.

En cas de retard injustificat per part de CEVAGRAF SCCL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.


MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

El lloc web de CEVAGRAF SCCL té configurat un sistema de manera que en determinats apartats, si el Client no inclou correctament les seves dades o deixa algun camp que sigui requerit sense cobrir, s'obrirà una finestra d'avís comunicant al Client el possible error perquè pugui corregir-lo.

No obstant això, en cas que hagués inclòs alguna dada de manera errònia i no pugui solucionar-lo directament a través del lloc web podrà el Client posar-se en contacte amb CEVAGRAF SCCL dirigint-se a la següent adreça: derechosarco@cevagraf.coop.


DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La disponibilitat dels productes oferts per CEVAGRAF SCCL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que CEVAGRAF SCCL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, CEVAGRAF SCCL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. CEVAGRAF SCCL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per CEVAGRAF SCCL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.


RENÚNCIA DEL CONTRACTE. RESCISSIÓ

La cancel·lació d'una comanda és possible mentre la comanda no hagi estat lliurada. Aquesta cancel·lació estarà gravada per despeses, si s'efectua una vegada realitzat l'enviament de la confirmació de l'encàrrec per correu electrònic.

Quan una comanda és cancel·lada amb posterioritat a l'enviament de la seva confirmació, el client haurà d'indemnitzar a CEVAGRAF SCCL amb un import mínim de 35 euros fins a un import màxim del 20% sobre la comanda cursada (si el 20% de l'import de venda no supera els 35 euros, es cobrarà el mínim igualment). A més es carregaran tots els serveis i processos realitzats fins avui de cancel·lació (revisió de documents, dades, còpies de correcció, la impressió i la resta de processos productius).

En definitiva, s'analitzaran els costos reals originats a CEVAGRAF SCCL per carregar els costos reals totals fins avui de la cancel·lació, per part del client. Si una vegada informat el client del cost de la cancel·lació, aquest decideix seguir amb la comanda sense cancel·lar-la, aquesta es farà sense cap càrrec.

CEVAGRAF SCCL té dret a rescindir el contracte sense previ avís; especialment, quan es doni el cas d'insolvència per part del client.


DRETS D'AUTOR I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Es pressuposa que el client posseeix els drets de reproducció dels documents, imatges, contingut de gràfics, text, logotips, eines de programari, etc. que confia a CEVAGRAF SCCL per a la seva impressió, i que compleixen amb les lleis de propietat intel·lectual. El client es fa totalment responsable de les reclamacions d'altres persones per copyright o una altra vulneració de drets.

Tots els drets dels continguts dels fitxers enviats seran de caràcter reservat.


DECLINACIÓ DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web és propietat i està administrat per CEVAGRAF SCCL. Els recursos (articles, plantilles, tutorials, etc…) d'aquest lloc web s'ofereixen únicament amb finalitats informatives i il·lustratius, sota la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Encara que CEVAGRAF SCCL realitza tot esforç possible per assegurar que tota la informació continguda en aquest lloc web és correcta, actualitzada i no conté errors, no pot garantir que estarà lliure d'errors o omissions, i per tant no accepta responsabilitat alguna per cap error o omissió.

Tot el material que s'ofereix en aquest lloc web està actualitzat fins avui especificada en cada recurs. No obstant això, és possible que algunes coses hagin canviat des d'aquesta data. El client ha de verificar amb CEVAGRAF SCCL que la informació és precisa abans d'actuar sobre ella. A més, CEVAGRAF SCCL no acceptarà responsabilitat alguna per qualsevol acció que el client pugui prendre com a resultat de fiar-se de la informació oferta en aquest lloc web, ni per qualsevol pèrdua, dany, despesa, cost o desemborsament incorregut o sofert de la forma que anàs o per la persona que anàs, tant directa com indirectament per vostè o per qualsevol tercera part que actuï en el seu nom i representació, com a resultat d'haver pres aquesta acció. Vostè és l'únic responsable de decidir si algun dels recursos de CEVAGRAF SCCL és adequat per a les seves finalitats.

Aquest lloc web inclou enllaços a altres llocs web externs. Aquests enllaços s'ofereixen a fi d'ajudar-li a trobar més informació de forma ràpida i fàcil. CEVAGRAF, S.C.C.L. no és responsable del contingut d'aquests llocs web.


PERVIVÈNCIA

En cas que, independentment de la causa o extensió, qualsevol disposició de les presents Condicions sigui declarada invàlida o no executable no afectarà ni comportarà la invalidesa o inexecutabilitat de la resta de les disposicions, fent-se valer l'aplicació d'aquesta disposició en la major mesura permesa en virtut de la legislació aplicable.


JURISDICCIÓ

CEVAGRAF, SCCL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CEVAGRAF, SCCL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.


Equip de CEVAGRAF SCCL
Desembre 2021

*JA POTS CONTINUAR NAVEGANT PER LA NOSTRA IMPREMTA.