Acceptar

Dilluns - Divendres de 08:00 a 18:00 | +34 935 861 145 | info@cevagraf.coop

Demanar pressupost | El meu Compte |

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Informació sobre la política de privacitat de CEVAGRAF, SCCL.

Política de Privacitat.Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d'aquestes dades, d'ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s'està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per a exercir els drets que els assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades CEVAGRAF SCCL, ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l'apartat Tractaments de dades.

A continuació s'indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Responsable del Tractament: CEVAGRAF SCCL
Adreça postal: C/ PRAGA 22-24 POL IND COVA SOLERA, 08191, RUBI, (BARCELONA)
Adreça electrònica: atencioncliente@cevagraf.coop

Delegat de Protecció de Dades

La persona designada per a exercir les funcions de delegat de protecció de dades en CEVAGRAF SCCL és ALBERTO JOSÉ ALCOVERRO LÓPEZ les dades identificatives del qual són els següents:

Adreça postal: C/ PRAGA 22-24 POL IND COVA SOLERA, 08191, RUBI, (BARCELONA)
Telèfon: 935861145
Adreça electrònica: albert.alcoverro@cevagraf.coop

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol•licitin, en el seu cas, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol•licitud realitzada pel titular d'aquests, d'ara endavant l'interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l'interessat. D'altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.

Finalitats del tractament
Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l'interessat seran tractades amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol•licituds practicades per l'usuari, especificades al costat de l'opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació
Per regla general, previ al tractament de les dades personals, CEVAGRAF SCCL obté consentiment exprés i inequívoc del titular d'aquestes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d'informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l'interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s'empara CEVAGRAF SCCL és l'existència d'una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l'interessat.

Destinataris
Per regla general, CEVAGRAF SCCL no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades són informades a l'interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència
Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l'interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l'interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l'interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d'informació i dins d'un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d'un mes.

Terminis de conservació
La informació recaptada de l'interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel•lades. Aquesta cancel•lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENT

TERMINI

REF.  LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social

4 anys

Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social

Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils

6 anys

Art. 30 Codi Comerç

Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals

4 anys

Articles 66 a 70 Llei General Tributària

Control d'accessos a edificis

1 mes

Guia sobre l'ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats de l'AEPD

Videovigilància

1 mes

Guia sobre l'ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats de l'AEPD

Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de càmeres de vídeo per les forces i cossos de seguretat en llocs públics

Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadanaDades de navegació

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre lloc web.

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de CEVAGRAF SCCL.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

- Dret d'accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s'estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l'origen d'aquestes dades.

- Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets.

- Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:
 • Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recaptades.
 • Quan el titular de les dades retiri el consentiment.
 • Quan l'interessat s'oposi al tractament.
 • Quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
 • Quan les dades s'hagin obtingut en virtut d'un servei de societat de la informació sobre la base del que es disposa en l'art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

- Dret d'oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l'interessat.

- Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels següents supòsits:
 • Quan l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l'empresa verificar l'exactitud d'aquests.
 • Quan el tractament sigui il•lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades.
 • Quan l'empresa ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recaptades, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l'empresa prevalen sobre els de l'interessat.

- Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:
 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

- Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a CEVAGRAF SCCL, mitjançant escrit, remès a la següent adreça: derechosarco@cevagraf.coop indicant en la línia d'Assumpte el dret que desitja exercir.

En aquest sentit CEVAGRAF SCCL atendrà la seva sol•licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per CEVAGRAF SCCL són aquelles requerides, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 32 del RGPD. En aquest sentit, CEVAGRAF SCCL, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, CEVAGRAF SCCL té implementats els mecanismes suficients per a:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractamen
d) Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.

Privadesa en xarxes socials

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CEVAGRAF, SCCL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/les Xarxa/es Social/s Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr, Google +, Linkedin, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CEVAGRAF, SCCL, mostrant així interès en la informació que es publicitin a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

CEVAGRAF, SCCL té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant de CEVAGRAF, SCCL, d'acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

• Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.
• Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CEVAGRAF, SCCL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d'exercir-ho davant la Xarxa Social.
• Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CEVAGRAF, SCCL, per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

Pot exercir els seus drets de rectificació, cancelació i oposició en relació a aquella informació que es trobi sota el control de CEVAGRAF SCCL enviant un email a derechosarco@cevagraf.coop.

CEVAGRAF, SCCL realitzarà les següents actuacions:
• Accés a la informació pública del perfil.
• Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de CEVAGRAF, SCCL.
• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
• Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.
 

PUBLICACIONS.

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de CEVAGRAF, SCCL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CEVAGRAF, SCCL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

CEVAGRAF, SCCL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CEVAGRAF, SCCL, però si que romandran a la Xarxa Social.
 

CONCURSOS I PROMOCIONS.

CEVAGRAF, SCCL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.
 

PUBLICITAT.

CEVAGRAF, SCCL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CEVAGRAF, SCCL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Equip de CEVAGRAF, SCCL
Desembre 2021

* JA POTS CONTINUAR NAVEGANT PER LA NOSTRA IMPREMTA.